Ideą Instytutu jest pomagać i dzielić się wiedzą jak żyć zdrowo.
IPZ jest Związkiem Stowarzyszeń działającym na zasadzie non profit.

Nazwa, teren działania i charakter prawny.

Związek nosi nazwę: Instytut Profilaktyki Zdrowia, w skrócie IPZ.
Terenem działania IPZ jest obszar Rzeczpospolitej Polski.
Siedzibą IPZ jest miasto Ruda Śląska
Celem IPZ jest upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, stabilności życiowej, kultury fizycznej, rekreacji i sportu, a także ochrona i promocja zdrowia, ekologia a przede wszystkim edukacja w tych dziedzinach.
Zadaniem Instytut Profilaktyki i Zdrowia jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej jak również ukazywanie społeczeństwu zagrożeń jakie niesie XXI wiek.
Chcemy przekazać wiedzę i doświadczenie naukowe niezależnych naukowców i pokazać związek pomiędzy stylem życia i jakością spożywanej żywności a stanem naszego zdrowia.
Instytut swoją działalność opiera na krajowych i międzynarodowych, niezależnych i niekwestionowanych autorytetach naukowych i etycznych.
Podstawą do opracowania strategii działań Instytutu był stworzony przez Bluma i Lolanda model holistycznego determinatu zdrowia oraz opublikowany w 1974 r. Raport Lalonda.(A New Prospektive on the Health of Canadians, a working document.)
Ta teza została później przyjęta przez Deklarację z Ałma Aty w roku 1978.
W 1984 roku Biuro Regionu Europejskiego WHO wydało dokument zatytułowany Promocja Zdrowia w którym zaproponowano koncepcje systemowych działań w ramach polityki promocji zdrowia rozwiniętą później w (Dokumencie Hancocka) a także zwrócono uwagę na konieczność kształtowania nowego wielosektorowego podejścia do realizacji polityki zdrowia publicznego, której celem powinna stać się obrona środowisk wspierających zdrowie, umożliwienie społecznościom lokalnym i jednostkom uzyskanie pełnego potencjału zdrowotnego oraz mediacja w środowisku zróżnicowanych interesów na rzecz zdrowia.